Integritetspolicy

INTEGRITETSINFORMATION.

Denna information avseende personlig integritet beskriver hur Eataly Stockholm AB, org. nr 559067-1813, biblioteksgatan 5 11144 Stockholm, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (EU 2016/679).

ANSVAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER.

Eataly Stockholm AB är registeransvarig för de personuppgifter företaget samlar in och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

HANTERING OCH LAGRING AV DINA UPPGIFTER.

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras i länder godkända enligt GDPR.
Eataly Stockholm AB kan komma att överföra personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Eataly Stockholm AB leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Eataly Stockholm AB vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER.

Eataly Stockholm AB kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, såsom till moderbolaget Eataly SRL och andra samarbetspartners.

Tredje part som Eataly Stockholm AB lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om får endast använda informationen i syfte att marknadsföra Eataly Stockholm AB och dess samarbetspartners och moderbolags tjänster eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Eataly Stockholm AB avtal med dig som kund.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Eataly Stockholm AB om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Eataly Stockholm AB rättsliga intressen.

Vi kommer inte att sälja personuppgifter till tredje part.

SKYDD AV DINA UPPGIFTER.

Eataly Stockholm AB lägger stor vikt vid säker hantering av dina uppgifter. Vi använder oss av adekvata fysiska, tekniska och administrativa processer och rutiner för att förvalta de uppgifter vi samlar in.  Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet för att förebygga, förhindra och upptäcka om data sprids till utomstående eller går förlorade. Åtkomst till personuppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Behandling av data loggas och kontrolleras systematiskt.

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV DINA UPPGIFTER.

Eataly Stockholm AB baserar behandling av personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i separata avsnitt nedan.

TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER.

Du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Det är kostnadsfritt 1 gång per år. Registerutdraget skickas till dig inom 1 månad från det att begäran inkommit.

DATAPORTABILITET.

Rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra de personuppgifter du försett oss med i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

RÄTTELSE OCH RADERING.

Eataly Stockholm AB för att de uppgifter vi behandlar om dig är korrekta. Om du upptäcker att dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga, irrelevanta eller har samlats in på olaglig grund, kan du begära att få dem rättade eller raderade.

Vi kan dock inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder, eller att bearbetningen är nödvändig för uppfyllandet av ett avtal.

BEGRÄNSNING AV BEHANDLING.

Generellt har du alltid rätt att invända mot behandling som baseras på intresseavvägning eller samtycke. Du kan när som helst invända mot att uppgifterna används för marknadsföringsändamål.

UTÖVA DINA RÄTTIGHETER.

Vi tar dataskydd på stort allvar och hanterar därför dina förfrågningar rörande dina rättigheter som anges ovan. Om du anser att Eataly Stockholm AB behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt ska du kontakta oss snarast.

Eataly Info Point

Telefon: +46 8 400 17500
E-postadress: info@eataly.se
Postadress: Eataly Stockholm AB Biblioteksgatan 5 11144 Stockholm

Du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet och ansvarig för att övervaka tillämpningen av dataskyddsförordningen.

UPPDATERINGAR TILL Eataly:s INTEGRITETSMEDDELANDE:

Eataly Stockholm AB kan behöva uppdatera sin integritetsinformation. Den senaste versionen av integritetsinformationen finns alltid tillgängligt på eataly.se, där vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetsinformationen.